صادرات پسته ایران
نکات صادرات پستهوبلاگ

صادرات پسته ایران

0
آمار صادرات پسته ایران رتبهکشوروزنارزش ریالیارزش دلاری۱ویتنام۲۵,۱۱۴,۷۶۴۶,۴۷۵,۷۶۶,۲۵۹,۹۵۷۱۸۵,۷۳۱,۹۷۱۲هنگ کنگ۱۸,۷۹۹,۳۳۹۵,۰۴۳,۸۶۲,۱۸۵,۲۸۵۱۴۵,۲۲۰,۸۹۰۳آلمان۱۲,۸۲۶,۸۶۴۵,۰۴۴,۶۲۶,۹۹۵,۶۳۶۱۴۴,۶۲۳,۰۶۸۴امارات۸,۸۳۸,۷۸۳۳,۱۰۴,۵۶۸,۳۸۵,۷۵۸۸۸,۶۳۲,۵۰۳۵هند۷,۴۸۷,۲۵۴۲,۶۰۷,۵۲۰,۲۶۰,۰۴۴۷۴,۲۹۴,۶۲۳۶عراق۷,۲۸۲,۷۹۷۲,۵۰۷,۴۶۲,۸۱۱,۹۹۸۷۲,۶۰۱,۰۰۰۷پاکستان۶,۹۰۲,۵۴۳۲,۰۱۹,۹۰۳,۰۳۱,۷۳۰۵۸,۳۰۰,۳۱۷۸قزاقستان۶,۳۳۷,۳۴۱۱,۸۱۲,۳۷۱,۲۵۹,۰۵۹۵۲,۱۶۰,۰۴۴۹ترکیه۴,۴۴۰,۸۲۳۱,۴۴۳,۱۸۴,۵۱۹,۸۰۵۴۰,۷۵۱,۱۸۵۱۰لبنان۳,۳۸۸,۱۶۲۱,۳۵۷,۴۷۱,۷۱۹,۲۶۰۳۸,۹۸۸,۶۷۹۱۱روسیه۳,۸۵۴,۳۵۵۱,۰۹۲,۱۹۴,۵۲۲,۵۴۹۳۱,۲۸۷,۷۶۴۱۲ایتالیا۲,۴۱۰,۰۱۳۹۴۳,۵۰۵,۸۵۸,۹۷۴۲۶,۹۲۶,۶۱۳۱۳اسپانیا۲,۸۲۶,۷۰۵۷۹۹,۰۴۰,۷۷۱,۹۵۲۲۲,۹۲۶,۴۹۴۱۴اردن۲,۰۴۵,۵۷۰۷۳۰,۲۱۸,۶۴۵,۰۸۰۲۱,۱۹۸,۲۶۸۱۵افغانستان۱,۹۱۴,۰۹۶۶۲۱,۱۰۹,۸۳۵,۷۶۸۱۸,۲۲۷,۰۸۶۱۶کویت۱,۷۹۷,۰۴۰۵۵۱,۹۱۰,۰۳۹,۲۷۶۱۵,۹۲۴,۰۲۸۱۷تایوان۱,۵۶۶,۵۸۷۵۰۷,۴۷۵,۹۱۷,۷۳۱۱۴,۴۱۸,۷۵۹۱۸یونان۱,۱۵۲,۸۰۰۳۴۲,۶۷۶,۳۵۹,۵۱۴۹,۷۸۲,۴۸۲۱۹کانادا۸۹۴,۲۳۶۳۲۲,۰۱۲,۸۴۷,۷۳۵۹,۱۱۵,۵۱۱۲۰ارمنستان۱,۰۲۴,۰۵۵۳۰۷,۱۴۰,۶۷۱,۰۵۵۸,۵۶۳,۹۴۸ چگونگی صادرات پسته اگر به تاریخ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته امروزی نگاهی…
فهرست